Skandinaviska associationen

Malteserordens Skandinaviska association är verksam i alla de fem nordiska länderna och organiserad i fem regioner: Stockholm-Mälardalen, Danmark-Skåne, Finland, Norge samt Island. Den har drygt femtio medlemmar och även volontärer som bidrar till hjälpverksamheten. Samtliga medlemmar tillhör den katolska kyrkan och de flesta är lekmän med ett vanligt yrkes- och familjeliv. I varje region finns även en eller flera präster, så kallade ordenskaplaner, med särskilt ansvar för associationens andliga liv.

Den Skandinaviska associationen leds av en president och ett råd som väljs treårsvis av medlemmarna vid ett årsmöte. I rådet sitter presidenten, vicepresidenten, en så kallad hospitaller som ansvarar för hjälpverksamheten, en kansler med övergripande samordningsansvar samt rådsmedlemmar från olika regioner. Ordenskaplanen är adjungerad i rådet.

Den Skandinaviska associationen har flera gemensamma aktiviteter, främst den årliga vallfärden till Lourdes och ett årsmöte som roterar mellan regionerna. Regionerna håller sig informerade om varandras verksamheter genom nyhetsbrevet MalteserNytt som utkommer med fyra nummer per år. Ett viktigt gemensamt åtagande är att bidra med en del av den årliga medlemsavgiften till Malteser Internationals hjälpverksamhet runt om i världen.

Mycket av verksamheten sker inom regionerna, där medlemmar och volontärer regelbundet samlas för mässor, reträtter, föredrag och liknande samt engagerar sig i regionala hjälpprojekt.

Danmark-Skåne samlar medlemmar och volontärer i hela Öresundsregionen. Malteserorden i Danmark-Skåne har ett nära samarbete med Johanniterorden och Johanniterhjälpen. Man medverkar bland annat i ett hjärtstartsprojekt och med medicinsk hjälp vid olika stora evenemang. Malteserordens medlemmar gör också enskilda hjälpinsatser, till exempel hjälp åt invandrare och hemlösa.

Finland har verksamhet i Helsingfors och Åbo. Hospitaliärt arbete bedrivs främst bland äldre och behövande. Malteserorden i Finland har ett mycket nära samarbete med både Johanniterorden och Heliga gravens av Jerusalem riddarorden. Tillsammans organiserar man välgörenhetstillställningar där överskottet går till olika hjälpprojekt. Man har även hjälpprojekt riktade mot behövande i Estland.

Island har medlemmar och verksamhet koncentrerad i Reykjavik. Ordensmedlemmarna hjälper bland annat äldre och sjuka genom att köra dem till mässan. De hjälper också Moder Theresas systrar, The Missionaires of Charity, och karmelitklostret i Reykjavik.

 Norge har medlemmar i Oslo.

Stockholm-Mälardalen är den största regionen, med medlemmar och volontärer från främst Stockholm och Uppsala. Medlemmarna och volontärerna är personligen engagerade i olika hjälpinsatser såsom besök hos personer som sitter i häkte.

Inom den världsvida Malteserorden är den Skandinaviska associationen jämförelsevis liten. Samtidigt uppvisar den en stor inre mångfald, med medlemmar av olika nationalitet- och språktillhörighet, varav flera har rötter i länder utanför Norden. Att samverka i enhet och samförstånd är ett sätt för associationen att bidra till Malteserordens uppgift att försvara tron och bistå de behövande.

Malteserorden Skandinaviska associationen

Box 62, 178 02 Drottningholm, Sverige | radet@malteserorden.se