Guds Tjänare

Fra’ Andrew Bertie

Stormästare

av den Suveräna Militära Hospitaliära Orden
av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta

London 15 maj 1929 – Rom 7 februari 2008


Andrew Willoughby Ninian Bertie föddes i London den 15 maj 1929. Efter att ha genomgått benediktinernas skola Ampleforth College i Yorkshire, tog han examen i Modern historia vid Christ Church College i Oxford och fortsatte där- efter studierna vid School of African and Oriental Studies vid University of London. Sedan han fullgjort sin militärtjänst vid Det skotska gardet, arbetade han som ekonomireporter i London och undervisade i moderna språk (franska och spanska) vid Worth School i Sussex.

Han upptogs i Den Suveräna Militära Malteserorden 1956 och blev 1981 en ordensbroder (Fra’) då han avlade de eviga löftena. Samma år valdes han in som medlem i Suveräna rådet (Ordens regering).

Efter Fra’ Angelo de Mojanas död den 8 april 1988 val- des han till den 78:e Stormästaren av den Suveräna Militära Hospitaliära Orden av Sankt Johannes av Jerusalem av Rhodos och av Malta. Fra’ Andrew Bertie var den andre brittiske Stor- mästaren i Ordens nästan tusenåriga historia.

Under hans ledning genomgick Malteserorden många förändringar. Hans Mest Eminenta Höghet Fra’ Andrew Bertie lät t.ex. utöka Ordens bilaterala förbindelser från 49 till 100. Ständigt engagerad i den viktiga missionen att hjälpa de fattiga och de sjuka var han ett lysande exempel på ett liv troget kristna principer.

Som person var han eftertänksam och tillbakadragen och med mångahanda intressen. Fra’ Andrew Bertie kallades hem till Herren den 7 februari 2008.

Bland de troende spreds omedelbart en djup övertygelse om Fra’ Andrew Berties helighet. Den Suveräna Malteser- orden har tagit på sig uppdraget att driva salig- och helgon- förklaringsprocessen. Den 8 februari 2013, fem år efter Guds Tjänares bortgång, framställde Postulatorn en begäran att få företa en undersökning på stiftsnivå.


Allraheligaste Treenighet,
vi, Dina ödmjuka barn, tackar Dig för att Du har skänkt oss Din tjänare Fra’ Andrew Bertie.
Vi tackar Dig också för att Du har gjort honom –
genom hans uppfyllelse av sitt höga uppdrag och
genom hans personliga vigning till Dig –
till ett exempel på en strålande tro, som har utmärkt sig genom hans kärlek till den Heliga Eukaristin,
hans innerliga bön,
hans trohet gentemot Tidebönen,
hans inspirerande andliga liv och
hans hjälp till de fattiga och lidande
i enlighet med Malteserordens uråldriga motto:
Tuitio Fidei – Obsequium Pauperum.
(Att försvara Tron – Att hjälpa De fattiga och De sjuka)
Ära vare Fadern…

Herre,
Din tjänare Fra’ Andrew Bertie
har genom sin trohet gentemot Ditt exempel och Din undervisning, visat oss helighetens väg som den sanna måttstocken på ett kristet liv. På förbön av den Saliga Jungfrun,
vördad såsom Drottning av Berget Philermos,
som han älskade djupt och med förtröstan åkallade,
ber vi Dig att han må bli upphöjd också på jorden
till Din större ära
och att vi på hans förbön må erhålla
den nådegåva som vi innerligt bönfaller Dig om (…).
Amen
Pater, Ave, Gloria


English

Most Holy Trinity,
we, your humble children, thank you for having given us your servant Fra’ Andrew Bertie,
and for having made him,
in the fulfillment of his lofty charge and
in his personal consecration to you,
an example of radiant faith, shown by his love for the Holy Eucharist,
the intensity of his prayer,
his fidelity to the Divine Office,
his most edifying spirit of recollection,
and his assistance to the poor and suffering
according to the ancient charism of the Order of Malta:
Tuitio Fidei- Obsequium Pauperum.

Gloria Patri.

O Lord,
your servant Fra’ Andrew Bertie
showed us, by his fidelity to your example and teaching, the path of holiness as the true measure of the Christian life.
through the mediation of the Blessed Virgin,
venerated under the title of Queen of Mount Phileremos,
whom he so deeply loved and confidently invoked,
grant, we pray, that he may be exalted also on earth
for your greater glory,
and that we may obtain by his intercession
the grace we so ardently implore (…).
Amen.
Pater, Ave, Gloria


Finnish

Kaikkein Pyhin Kolminaisuus,
me, nöyrät lapsesi, kiitämme sinua siitä, että annoit meille palvelijasi Fra’ Andrew Bertien,
ja että teit hänestä
korkean tehtävänsä täyttämisessä ja
henkilökohtaisessa omistautumisessaan Sinulle
esikuvan säteilevästä uskosta, joka ilmeni hänen rakkaudessaan Pyhään Eukaristiaan, voimallisessa rukouksessaan,
omistautumisessaan hetkipalvelukselle,
mieltäylentävässä hengellisessä elämässään,
ja köyhien ja kärsivien auttamisessa
Maltan ritarikunnan muinaisen karisman mukaisesti:
Tuitio fidei — obsequium pauperum.

Gloria Patri.

Herra,
palvelijasi Fra’ Andrew Bertie
osoitti meille uskollisuudellaan Sinun esimerkillesi ja opetuksillesi
pyhyyden tien kristillisen elämän todellisena mittapuuna.
Autuaan Neitsyen esirukouksen kautta,
jota hän niin syvästi rakasti ja luottavaisesti kutsui avukseen,
ja jota kunnioitetaan Filermoksen vuoren kuningattarena,
suo meille, me rukoilemme, että hänet ylennettäisiin myös maan päällä
Sinun suuremmaksi kunniaksesi,
ja että saisimme hänen esirukouksellaan sen armon,
jota niin hartaasti pyydämme(…).
Aamen.
Pater, Ave, Gloria


Icelandic

Alheilög Þrenning,
vér, auðmjúk börn þín, þökkum þér fyrir að hafa gefið oss þjón þinn Fra’ Andrew Bertie,
og fyrir að hafa gert hann,
í uppfyllingu hins háleita ætlunarverks hans og
í persónulegri vígslu hans til þín,
að fyrirmynd um skínandi trú, sem birtist í kærleika hans til heilagrar Evkaristíu,
í styrk bæna hans,
í tryggð hans við tíðabænir,
í auðugu andlegu lífi hans,
og aðstoð hans við fátæka og þjáða
samkvæmt fornum einkunnarorðum Möltureglunnar:
Tuitio Fidei – Obsequium Pauperum.
Gloria Patri.
(Að verja trúna – Að hjálpa fátækum og sjúkum)
Dýrð sé Föðurnum.

Drottinn,
þjónn þinn, Fra’ Andrew Bertie,
sýndi oss með trúmennsku sinni við fordæmi þitt og kenningu, að braut heilagleikans er hinn sanni mælikvarði kristilegs lífs,
Veit oss, fyrir milligöngu hinnar sælu meyjar,
sem vegsömuð er undir heitinu Drottning Phileremosfjalls,
sem hann elskaði svo innilega og ákallaði af trúfesti,
þess biðjum vér, að hann verði einnig upp hafinn á jörðu
þér til enn meiri dýrðar,
og að vér megum fyrir árnaðarbænir hans
öðlast þá náð sem vér grátbænum þig um (…).
Amen.
Pater, Ave, Gloria


Danish

Allerhelligste Treenighed,
Vi, dine ydmyge børn, takker dig fordi du har givet os
din tjener Fra’ Andrew Bertie,
og for at du – ved opfyldelsen af hans ophøjede embede
og ved hans personlige indvielse til dig –
har gjort ham til et eksempel på strålende tro,
som har vist sig ved hans kærlighed til den hellige Eukaristi,
hans inderlige bøn,
hans troskab til tidebønnen,
hans meget opbyggelige fokus på det åndelige liv,
og hans bistand til de fattige og lidende
ifølge Malteserordenens gamle motto:
Tuitio Fidei – Obsequium Pauperum.

Herre,
din tjener Fra’ Andrew Bertie
har ved sin troskab overfor dit eksempel og undervisning
vist os vejen til hellighed som den sande målestok for kristent liv.
På forbøn af den salige Jomfru Maria,
der æres som dronning af bjerget Philermos,
som han elskede så højt og tillidsfuldt påkaldte,
beder vi dig, at han også på jorden må blive ophøjet
til din større ære,
og at vi ved hans forbøn
må opnå den nåde, vi så inderligt bønfalder dig om (…).
Amen.
Pater, Ave, Gloria.


+ IMPRIMATUR ROMS VIKARIAT 16 oktober 2012

+ IMPRIMATUR
Svensk översättning Stockholms Katolska Stift Biskop Anders Arborelius ocd 13 augusti 2013


Förböner till Guds Tjänare om nådegåvor och under från Gud anbefalles.
För att lämna information, ställa frågor eller redogöra
för erhållna himmelska nådebevis,
som kan hänföras till förböner genom Fra’ Andrew Bertie, vänligen skriv till:
Postulator prof. Vittorio Capuzza
Palazzo Magistrale, Via dei Condotti 68, I-00187 Rom, Italien
E-mail: postulatore@orderofmalta.int eller till:
Kyrkoherde Otto Michael Schneider, konventualkaplan SMOM
Djurgårdsvägen 32, SE-633 50 Eskilstuna, Sverige
E-mail: chaplain@malteserorden.se

Malteserorden Skandinaviska associationen

Box 62, 178 02 Drottningholm, Sverige | radet@malteserorden.se